Könyvek

 

berzsenyi tanulmányok      Fó­rizs Ger­gely és Vad­er­na Gá­bor, szerk. Az is­me­ret­len klasszi­kus: Berzsenyi-tanulmányok. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 1. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2018.

    Recenzió:

     • Csonki Árpád. Irodalomismeret 31, 4. sz. (2019): 110–115. 

 

 

 

Doromb 6 borfile 709x1024

 Csörsz Rumen István, szerk., Doromb: Közköltészeti tanulmányok 6. Budapest: Reciti, 2018. 

Recenzió:

  • Smid Bernadett. „A közköltészet terei: A Doromb 6. kötetéről”. Reciti: recenziós portál (2020).

 

 

 

ReKonf 3 borfile 722x1024Ág­nes Dó­bék, Gá­bor Mé­szá­ros and Gá­bor Vad­er­na, eds. Me­dia and Li­te­ra­tu­re in Mul­ti­l­in­gu­al Hun­gary 1770–1820. Re­ci­ti Kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 3. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019. 

   Recenziók:

   • Szolnoki Anna. BUKSZ Budapesti Könyvszemle 31, 3–4. sz. (2019): 288–289. 

   • Cerman, Ivo. Opera Historica 20, 2. sz. (2019): 337.

   • Aradi Csenge Eszter. Irodalomtörténeti Közlemények 124 (2020): 127–130.

   • Tasnádi István. Erdélyi Múzeum 82, 3. sz. (2020): 157–160.            

   • Rózsa Mária. Magyar Könyvszemle 136, 2. sz. (2020): 167–172.

    • Aradi Csenge Eszter. Hungarian Historical Review (Acta historica Academiae Scientiarum Hungaricae9. sz. (2020): 561–564.  

   

 

beothy borito

Beöthy Zsigmond Válogatott írásai 1849-ig, kiad., jegyz., bev. Boldog-Bernád István, Mészáros Gábor. Budapest: Kalligram Kiadó, 2019.

   Recenziók:

   • Bencze Dávid. Több mint forráskiadvány". Újkor.hu (2020).

   • Völgyesi Orsolya. Irodalomtörténeti Közlemények 124 (2020): 404–409.

 

 

 

Doromb7 borfile 711x1024

  Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Doromb: Közköltészeti tanulmányok, 7. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019.

Recenzió:

Bárth Dániel. „Csör­sz Ru­men Ist­ván, szerk. Do­romb: Köz­köl­té­sze­ti ta­nul­má­nyok, 7". Bu­da­pest: re­ci­ti, 2019". Budapest: Reciti recenziós portál, (2021). 

 

 

 

ReKonf 6 borfile 731x1024

Dó­bék Ág­nes, szerk. Köny­vek ma­gán­tu­laj­don­ban (1770–1820). Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 6. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020. 

   Recenzió: 

   • Pogány György. Magánkönyvtárak, gyűjtők, könyvek, vakarékok: közelítés egy konferenciakötethez". Könyv, könyvtár könyvtáros 29, 7–8. sz. (2020): 74–88.

   Németh S. Katalin. Könyvek magántulajdonban". Irodalomtörténeti Közlemények 3. sz (2021): 399–403.

  

  


Vitae2 borkep 739x1024
Ne­mes­né Ma­tus Zsa­nett. Bod­ro­ghy Papp Ist­ván: Iro­da­lom és mű­ve­lő­dés a re­form­ko­ri Du­nán­tú­lon. Vi­tae 2. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020. 

 

 

 

 

 

 

Vitae1 borfile scaled

 Vad­er­na Gá­bor. Hon­nan és hová? Arany Já­nos és a nagy­sza­lon­tai ha­gyo­mány. Vi­tae 1. Buda­pest: re­ci­ti, 2020. 

 

 

 

 

 

 

ReKonf 10 boritokep

Csörsz Rumen István és Mészáros Gábor, szerk. A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Reciti konferenciakötetek 10. Budapest: Reciti, 2020

 

 

 

 

 

 

Doromb 8 borítókép

Csörsz Rumen István, szerk. Doromb: Közköltészeti tanulmányok 8. Budapest: Reciti, 2020.

 

 

 

  

 

 

0001 2

Dóbék Ágnes. Barkóczy Ferenc (1710–1765) egri püspök könyvtára. A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, 2021. 

 

 

 

 

  

 

 kis janos borito kisFó­rizs Ger­gely, Ker­tész Bo­tond és Vad­er­na Gá­bor, szerk. Egy­ház – iroda­lom – tu­do­mány: Kis Já­nos (1770–1846). Evan­gé­li­kus Gyűj­te­mé­nyi Ki­ad­vá­nyok 3. Bu­da­pest: re­ci­ti – Evan­gé­li­kus Or­szá­gos Gyűj­temény, 2021. 

 

 

 

 

 


vitae4 borfile 743x1024 1

 

 

   Orosz Andrea. Kováts József: Az életrajz és az életmű feltérképezése. Vitae 4. Budapest: reciti, 2021.

 

 

 

 

 

Adatbázisok

 

Írói és tudóslevelezés: Adatbázis 1.0. 2018. 

 

Magyarországi populáris nyomtatványok (17–19. század): Adatbázis 1.0.  2018. 

 

Regények Magyarországon 1830–1836. Adatbázis 1.0.2019. 

 

Autograph.hu. Kézíráskataszter 1.0.2019. 

 

Tanulmányok

2017

Csörsz Rumen István. „»Horáttzal eggyet értek«: Csokonai és a magyar bordalhagyomány változása”. In Balogh Piroska és Lengyel Réka (szerk.), Római költők a 18–19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius, 115–140. Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézete, 2017.

 

Csörsz Rumen István. „Slovakian-Hungarian Interferences in 18-19th Century Popular Poetry: Tunes, Metrical Forms, Texts”. In Andrew C. Rouse (ed.), Ethnic Mobility in Ballads: Proceedings of the 44th International Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung [epub]. Pécs: SPECHEL – Angol és Magyar Kulturális Egyesület, 2017. 

 

Dóbék Ágnes. „Antik költők öröksége 18. századi alkalmi műfajokban”. In Római költők a 18–19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius, szerkesztette Balogh Piroska, Lengyel Réka, 57–69. Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2017. 

 

Vaderna Gábor. „Szövegidentitás, variáns, vázlat: Berzsenyi Dániel verseinek társadalmi áramlása”. Irodalomismeret, 29, 1. sz. (2017):  44–59. 

 

Vaderna Gábor. „Harmonia praestabilita: Berzsenyi és Horatius”. In Balogh Piroska és Lengyel Réka (szerk.) ,Római költők a 18–19. századi magyar irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius, 282–304. Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2017. 

 

2018

Csörsz Rumen István. „A Sokféle folyóirat irodalmi programja”. Irodalomtörténeti Közlemények 122 (2018): 757–767. 

 

Csörsz Rumen István. „Aranka György közköltészeti gyűjteményei az Országos Széchényi Könyvtárban”. In Biró Annamária, Egyed Emese (szerk.), Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, 133–154. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018. 

 

Csörsz Rumen István. „Pejgazos lovásza: Rikóti Mátyás, a verselő Mekk Mester”. In Doncsecz Etelka és Lengyel Réka (szerk.), In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából, 82–97. Szolnok: Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, 2018. 

 

Csörsz Rumen István. „Berzsenyi Dániel népdalgyűjteménye (1828)”. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 6, 167–198. Budapest: Reciti, 2018. 

 

Csörsz Rumen István. „Testvér – testvérek nélkül: Pálóczi Horváth Ádám kései műveinek szabadkőműves vonatkozásai”. In Bartók Zsófia Ágnes, Bognár Péter és Maróthy Szilvia (szerk.), HI70 / Tanítványok: Tanulmányok Horváth Iván 70. születésnapjára. Budapest: Q. E. D. Kiadó, 2018. 

 

Dóbék Ágnes. „Az egri szeminárium tankönyvei (1754–1761)”. In Bajáki Rita és Báthory Orsolya (szerk.), Lelkiség és oktatása régi Magyarországon, Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok 18, 47–56. Budapest–Piliscsaba: PPKE, 2018. 

 

Dóbék Ágnes. „Könyvek Barkóczy Ferenc püspök egri gyűjteményéből”. In Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből, szerkesztette Horváth István, 77–84. Egri Érseki Gyűjtemények Kiadványai; 1. Eger: Egri Érseki Vagyonkezelő Központ, 2018. 

 

Hegedüs Béla. „Az irodalomtörténet mint érv az irodalom léte mellett: Révai Miklós felhívása a Magyar Hírmondóban és a Költeményes Magyar Gyűjtemény”. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 6, 101–112. Budapest: Reciti, 2018.

 

Mészáros Gábor. „Fut a nemes: Pálóczi Horváth Ádám privát és nyilvános reakciói az inszurrekcióról és a somogyi lázadásról”. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 6, 151–166. Budapest: Reciti, 2018. 

 

Vaderna Gábor. „Egyházi karrier és társadalmi mobilitás a 18–19. század fordulóján: Johann Ladislaus Pyrker és Kis János példája”. Egyháztörténeti Szemle, 19.4 (2018): 22–38. 

 

Vaderna Gábor. „Életre szóló irodalmi barátság: Sebestyén Gábor és Báthory Gábor”. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 6, 277–288. Budapest: Reciti, 2018. 

 

Vaderna Gábor. „Falusi rendtartás és a csinosodás magyar változata. Berzsenyi Dániel egy kései prózatöredéke”, in Fórizs Gergely és Vaderna Gábor (szerk.), Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-tanulmányok, Reciti konferenciakötetek 1, 157–180. Budapest: Reciti, 2018. 

 

Vaderna Gábor. „Gróf Teleki László és gróf Teleki Mária válási kísérlete és irodalmi visszhangja”. Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények 2018, 15 (2018): 495–511. 

 

2019

Burke, Peter. „Történelem és folklór: Történeti áttekintés”. Fordította Vaderna Gábor. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 7, 17–24. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Csörsz Rumen István. „A »mohácsi nóta« és közköltészeti rokonai a 18. században”. In Fodor Pál és Varga Szabolcs (szerk.), Szőts Zoltán Oszkár (munkatárs), Több mint egy csata: Mohács. Az 1526. évi ütközet a magyar tudományos és kulturális emlékezetben, 233–259. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2019.  

 

Csörsz Rumen István. „A nyúl, a farkas és a pitypalatty: Három moralizáló ének a 17–18. századi közköltészetből”. In Mercs István (szerk.), Nagy az Isten állatkertje: Irodalmi állatszimbolika, Modus Hodiernus 9, 48–78. Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Társaság, 2019.

 

Csörsz Rumen István. „Bruder ohne Brüder. Freimaurerbezüge im Spätwerk von Ádám Pálóczi Horváth”. In Dieter Breuerund Gábor Tüskés (Hg.), Réka Lengyel (Zusammenarbeit), Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa, Frühe Neuzeit 229, 428–438. Berlin/Boston: De Gruyter, 2019.

 

Csörsz Rumen István és Mikos Éva. „Cheap Print in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungary”. In David Atkinsonand Steve Roud (eds.), Cheap Print and the People: European Perspectives on Popular Literature, 274–306. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2019.

 

Csörsz Rumen István. „Jankovich Miklós és a Nemzeti Dalok Gyűjteménye”. Irodalomismeret 4. sz. (2019): 63–78. 

 

Csörsz Rumen István. „Sárközy István és a sóhajtozó nimfa”. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 7, 145–187. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Csörsz Rumen István. „The Literary Program of István Sándor and the Periodical Sokféle (1791–1808)”. In Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna (eds.), Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770–1820, Reciti Conference Books 3, 143–154. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Dóbék Ágnes. „Barkóczy Ferenc püspök Fuorcontrasti kastélyának ábrázolása korabeli verses forrásokban”. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 7, 111–120. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Dóbék Ágnes. „Olvasók, könyvek, könyvgyűjtők Győr városában (1770–1820)”, Magyar Könyvszemle 135 (2019): 190–201. 

 

Dóbék Ágnes. „Reports on European Publishing Culture in the Journals of Western Hungary”. In Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna (eds.), Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770–1820, Reciti Conference Books 3, 243–250. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Dóbék Ágnes. „Szily János püspök irodalompártoló tevékenysége”. In Szelestei N. László (szerk.), Személyek, intézmények szerepe a hívek lelkiségének alakításában a 17–18. században, Pázmány Irodalmi Műhely: Lelkiségtörténeti tanulmányok 24, 47–54. Budapest: MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2019. 

 

Hegedüs Béla. „Literary History as an Argument for the Existence of Literature: Miklós Révai’s Call in Magyar Hírmondó and Költeményes Magyar Gyűjtemény”. In Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna (eds.), Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770–1820, Reciti Conference Books 3, 165–179. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Kiss Margit. „Magyar Hírmondó and Dictionary Proposals”. In Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna (eds.), Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770–1820, Reciti Conference Books 3, 181–192. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Lengyel Réka. „The Newspaper as a Medium for Developing National Language, Literature, and Science: Mátyás Rát and the Magyar Hírmondó between 1780 and 1782”. In Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna (eds.), Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770–1820, Reciti Conference Books 3, 87–100. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Mészáros Gábor. „Tudós társaságok és donációs mecenatúra a 18. század végi magyar irodalomban: Széchényi Ferenc mint Pálóczi Horváth Ádám patrónusa”. Irodalomtörténeti Közlemények 123 (2019): 772–781. 

 

Rédey János. „...dum Pallada Budam... studiosa reducis: A budai Magyar Királyi Tudományegyetem 1780. június 25-ei felavatásának kortárs visszhangja a magyarországi kései humanista költészetben”. In Er­dő­di Ale­xand­ra Ani­ta, Fin­ta Má­ria Anna, Mol­nár An­na­má­ria, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk (szerk.), KOR/TÁRS– Kap­cso­lat, háló(zat) és kö­zös­ség az 1800 előt­ti Eu­ró­pá­ban. Fi­a­ta­lok Kon­fe­ren­ci­á­ja 2018, 171–187. Bu­da­pest: Re­ci­ti, 2019. 

 

Vaderna Gábor. „A Sebestyén család Bibliája”. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 7, 229–239. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Vaderna Gábor. „Language, Media and Politics in the Hungarian Kingdom between 1770 and 1820”, in Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770–1820, eds. Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna, Reciti Conference Books 3, 9–18. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Vaderna Gábor. „Micro and Macro, Close and Distant: Philology after the Digital Revolution”. In Pál Kelemen and Nicolas Pethes (eds.), The Changing Practices of Literary Studies: Philological Epistemology Between Scholarly Paperwork and Computer Analysis, Digital Humanities 1, 269–285. Bielefeld: Transcript, 2019.

 

Vaderna Gábor. „Möglichkeiten der Urbanität in der ungarischen Zeitschrift Mindenes Gyűjtemény”. In Ágnes Dóbék, Gábor Mészáros and Gábor Vaderna (eds.), Media and Literature in Multilingual Hungary, 1770–1820, Reciti Conference Books 3, 123–141. Budapest: Reciti, 2019. 

 

Vaderna Gábor. „Város és pallérozódás: A Mindenes Gyűjtemény eszmetörténeti helyéhez”. Irodalomtörténeti Közlemények 123 (2019): 476–489. 

 

Vaderna Gábor. „Writing the Self – Making the Self: Diary-keeping as Cultural Practice in Early Nineteenth-Century Hungary”. In Eve Rosenhaft, Helga Müllneritsch, Annie Mattsson (eds.), The Materiality of Writing: Manuscript Practices in the Age of Print, 259–295. Uppsala: Uppsala Universitet, 2019.

 

2020

 

Csörsz Rumen István. „Travestáltt Rákoczÿ. Pálóczi Horváth Ádám átköltései a Rákóczi-nóta nyomán (1813, 1814)”. Napút 22, 3. sz. (2020): 97–103.

 

Csörsz Rumen István. „»Sok rosz erkőltsöket Ki tudok fütyölni«: Nagy János tréfás verseskötete (1790)." In Bokányi Péter (szerk.), Erény [A hévízi Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság konferenciája], 72–90. Szombathely: Savaria University Press, 2020. 

 

Csörsz Rumen István. Kánaán és Mars-mező. Fazekas Mihály két versének közköltészeti kapcsolatai". Studia Litteraria 59, 3–4. sz. (2020): 103–129.

 

Csörsz, Rumen István. „Vinum facit rusticum optimum latinum. Latin Convivial Songs in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Popular Poetry." In Lengyel, Réka; Tüskés, Gábor (eds.). Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750–1850, Singularia Vindobonensia 9, 239-272. Wien: Praesens Verlag, 2020.

 

Dóbék Ágnes. „Ecclesiastici, artisti e viaggiatori italiani nell’Ungheria del XVIII secolo”. In Sara Garau (cura), Migrazioni letterarie nel Settecento italiano: dal movimento alla stabilità, Transcultural Studies – Interdisciplinary Literature and Humanities for Sustainable Societies 6, 151–160. Berlin: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2020. 

 

Dóbék Ágnes. „Sauttersheim Ignác könyvei”. In Dóbék Ágnes (szerk.), Könyvek magántulajdonban (1770–1820), Reciti konferenciakötetek 6, 203–216. Budapest: Reciti, 2020. 

 

Dóbék ÁgnesOlasz nyelvű színdarabok és alkalmi művek egyházi környezetben a 18. században". In Bajáki Rita és Báthory Orsolya szerk. Itáliai hatások a régi magyar lelkiségben, Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti Tanulmányok 26, 45–56. Budapest: MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, 2020. 

 

Dóbék Ágnes.  „Révai Miklós pártfogói: irodalmi mecenatúra a 18. század végi Magyarországon". Tanulmányok (Novi Sad) 2 (2020): 3–16.

 

Mészáros Gábor. „Pálóczi Horváth Ádám szerzői hagyománya". Tanulmányok (Novi Sad) 2 (2020): 17–26.

 

Mészáros Gábor. „Horváth, Csokonai és a Phaidón: ráció és hit kibékítése”. In Csörsz Rumen István és Mészáros Gábor, szerk. A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Reciti konferenciakötetek 10, 249–264. Budapest: Reciti, 2020.

 

Mészáros Gábor. „Dayka Gábor vagy Horváth Ádám divatcsúfolója”. In Csörsz Rumen István, szerk. Doromb: Közköltészeti tanulmányok 8, 271–291. Budapest: Reciti, 2020.

 

Lengyel Réka. „Írói és tudóslevelezések: Révai Miklós”. In Papp Ingrid (szerk.), Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet: Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára, Reciti Konferenciakötetek 7, 265–272. Budapest: Reciti Kiadó.Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára, Reciti Konferenciakötetek 7, 265–272. Budapest: Reciti Kiadó.

 

Vaderna Gábor. Az én poézisom. Fazekas Mihály költészetének líratörténeti helyéről".  Studia Litteraria 59, 3–4. sz. (2020): 80–96.

 

„The Poetry of Ovid and Virgil in István Agyich’s Saeculum: A Survey of Classical Antiquity in Late Eigtheenth-Century Latin Poetry of Hungary”. In Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750–1850, herausgegeben von Réka LENGYEL, Gábor TÜSKÉS, 105–140. Singularia Vindobonensia 9. Wien: Praesens Verlag, 2020.

 

Vaderna Gábor. „Honnan és hová?: Arany János és a modernitás". Alföld: irodalmi művészeti és kritikai folyóirat 71 (2020): 73–84.

 

 

Vaderna Gábor. „»Szülőnek lenni a szélesebb értelemben« - Főúri nevelés a Teleki-családban." Családtörténetek blog (2020)

 

Vaderna Gábor. „A Pyrker-pör értelmezési lehetőségei". In: Emlékkötet Pyrker János László és Szmercsányi Lajos érsekek tiszteletére, szerk. Horváth István, 41–58. Eger: Egri Főegyházmegyei Levéltár, 2020.

 

Vaderna Gábor. „The Productive Moment: Imitation, Horace and Dániel Berzsenyi". In: Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750–1850, herausgegeben von Réka LENGYEL, Gábor TÜSKÉS, 219–238. Singularia Vindobonensia 9. Wien: Praesens Verlag, 2020. 

 

Vaderna Gábor. „Mátyás király szerelmes: Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka". In: "Vendégek közt vendég" Poétikai örökség és szöveghagyomány: Vörösmarty az ezredforduló után, szerk. Hansági Ágnes és Hermann, Zoltán, 45–65. Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2020. 

 

Vaderna Gábor. „Szathmári Pap Zsigmond patrónust keres". Lymbus - Magyarságtudományi Forrásközlemények (2020): 533–539.

 

Vaderna Gábor. „ A költészet születése". In: Magyar irodalomtörténet, szerk. Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István. Budapest: Gépeskönyv, 2020.

 

Vaderna Gábor. „Bárdköltészet". In: Magyar irodalomtörténet, szerk. Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István. Budapest: Gépeskönyv, 2020.

 

Vaderna Gábor. „ A Pyrker-pör értelmezési lehetőségei" In: Magyar irodalomtörténet, szerk. Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István. Budapest: Gépeskönyv, 2020.

 

 

Csörsz Rumen István. „»pőrőly voltam törni a hatalmakat«: Pálóczi Horváth Ádám szerepdalai a Napóleon-korból”. In Csörsz Rumen István és Mészáros Gábor, szerk. A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Reciti konferenciakötetek 10, 153–223. Budapest: Reciti, 2020.

 

Csörsz Rumen István. „Jaj és Haj: A Rákóczi-nóta titkos és nyilvános története”. In Csörsz Rumen István, szerk. Doromb: Közköltészeti tanulmányok 8, 291–334. Budapest: Reciti, 2020.

 

Lengyel Réka. „A Pille, a Múzsák és az elektromoskéshal a keszthelyi Helikonon: Új adatok a Hyperboréi zsenge értelmezéséhez”. In Csörsz Rumen István és Mészáros Gábor, szerk. A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Reciti konferenciakötetek 10, 369–398. Budapest: Reciti, 2020.

 

 

Rédey, János. „The Poetry of Ovid and Virgil in István Agyich’s Saeculum: A Survey of Classical Antiquity in Late Eigtheenth-Century Latin Poetry of Hungary”. In Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750–1850, herausgegeben von Réka Lengyel, Gábor Tüskés, 105–140. Singularia Vindobonensia 9. Wien: Praesens Verlag, 2020.

  

2021

Vaderna Gábor. „Will to Language, Culture, and Power: Dániel Berzsenyi and his Martial Poetry". Hungarian Studies Yearbook (2021): 11-27. 

Rédey-Keresztény János. „A közösségi identitás formálódása latinul, alkalmi versekben a 18–19. század fordulóján. Irodalomtörténeti adalékok a nemesi nemzet és a kulturális nacionalizmus közötti átmeneti időszakhoz”. In Köz­ve­tí­tők és köz­ve­tí­tés: Kul­tu­rá­lis transz­fer a hosszú re­for­má­ció kon­tex­tu­sá­ban. Szerk. Ko­vács Jan­ka, Móré Tün­de, Rédey-Keresztény Já­nos, Rédey-Keresztény Jú­lia, Vi­rág Csil­la és Vra­bély Márk, 55–92. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 12. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.

Rédey-Keresztény János. „Agyich István alkotói pályája a 18. századi historia litteraria fényében”. In Ér­tel­mi­sé­gi kar­ri­er­tör­té­ne­tek, kap­cso­lat­há­lók, író­cso­por­to­su­lá­sok – 4. Szerk. Biró An­na­má­ria és Boka Lász­ló, 39–56. Budapest–Nagyvárad: reciti–Partium Ki­adó, 2021.

Mészáros Gábor és Tamás Máté. Levélből ügyirat: Gróf Festetics János levele XX-nek a Somogy vármegyei tisztújításról (1813) és hivatali visszaélésekről. Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények (2021): 615–633.

 

  

Előszó, utószó

 

Csörsz Rumen István. „Egy dunántúli cseresznyefához. A hatodik Doromb.” In Csörsz Rumen István (szerk.), 7–12. Budapest: Reciti, 2018.

 

Csörsz Rumen István. „Előhang a hetedik Dorombhoz.” In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 7, 9–14. Budapest: Reciti, 2019.

 

Dóbék Ágnes. „Előszó”. In Dóbék Ágnes (szerk.), Könyvek magántulajdonban (1770–1820), Reciti konferenciakötetek 6, 7–9. Budapest: Reciti, 2020. 

 

Csörsz Rumen István és Mészáros Gábor. „Előszó”. In Csörsz Rumen István és Mészáros Gábor, szerk. A kis világbeli nagy világ: Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádámról. Reciti konferenciakötetek 10, 11–16. Budapest: Reciti, 2020.

 

Csörsz Rumen István. „Lelkek a ponyván: Előszó a Doromb nyolcadik kötetéhez”. In Csörsz Rumen István, szerk. Doromb: Közköltészeti tanulmányok 8, 9–14. Budapest: Reciti, 2020.

 

 

Szakrecenziók

 

2017

Csörsz Rumen István. „Szilágyi Márton: A költő mint társadalmi jelenség. Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának mikrotörténeti dimenziói. Budapest: Ráció Kiadó, 2014 (Ligatura), 506 l.” Irodalomtörténeti Közlemények 121 (2017): 421–427.

 

Dóbék Ágnes. „Pintér Márta Zsuzsanna: Egy rejtőzködő irodalmár a 18. századból: Mártonfi József erdélyi püspök (1746–1815), Budapest: Protea Kulturális Egyesület, 2016”. Irodalomtörténeti Közlemények 121 (2017): 560–562. 

 

2018

Vaderna Gábor. „Fénykeresők. Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában”, Reciti Recenziós Portál (2018).

 

Csörsz Rumen István. „A karácsonyi ünnepkör színjátékai Magyarországon (11–18. század), s. a. r. Kilián István. Budapest: Ráció Kiadó, 2017”. In Csörsz Rumen István (szerk.), Doromb: Közköltészeti tanulmányok 6, 277–288. Budapest: Reciti, 2018. 

 

Dóbék Ágnes. „Czibula Katalin, Theater und Öffentlichkeit: Beiträge zur ungarischen Theaterkultur des 18. und 19. Jahrhunderts, Budapest, Protea Kulturverein, 2016”. Reciti Recenziós Portál, 2018.

 

2019

Dóbék Ágnes. „Nagy az Isten állatkertje...: Állat(ság)ok a magyar irodalom- és művelődéstörténetben, szerk. Mercs István; Állatszimbólumtár, szerk. Vígh Éva.” Irodalomismeret 4. sz. (2019): 121–126. 

 

Dóbék Ágnes. „Vulkán Vera Tünde, Mártonfi József tanulmányi főigazgató és cenzor (Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018)”. Reciti Recenziós Portál, 2020.

 

2020

Mészáros Gábor, „Changes in the Image of Man from the Enlightenment to the Age of Romanticism: Philosophical and Scientific Receptions of (physical) Anthropology in the 18–19th Centuries. Hrsg. von Dezső Gurka. Budapest: Gondolat 2019”. Neue Zeitung für Einsiedler 15 (2020): 221–223.

2021

Mészáros Gábor. Gyimesi Emese, Szendrey Júlia irodalmi pályafutása: Társadalomtörténeti kontextusok. Ligatura. Budapest: Ráció Kiadó, 2021. Reciti.hu

 

Fordítás

 

Mindenes Gyűjtemény (blog)

 

Vaderna Gábor. Nyugat és kelet, Tisza és Duna, 1750–1820. (2018. március 27.)

Lengyel Réka. Magyarország nem London. Olvassanak a „két kezű, és két lábú állatok”!. (2018. április 27.)

Mészáros Gábor. Botrány/hősök. (2018. május 31.)

Csörsz Rumen István. Íróbarátok egy kocsmadal tükrében. (2018. június 29.)

Hegedüs Béla. Valóságos kaméleon. (2018. augusztus 2.)

Dóbék Ágnes. Egy magyar utazó Itáliában a XVIII. század végén. (2018. szeptember 4.)

Rédey János Gergely. Héraklés és Pallas magyar ivadékai. (2018. október 5.)

Kiss Margit. A húszon túl? Nem, a húsz az !. (2018. november 3.)

Csörsz Rumen István. „A vad egres nem malozsa”. (2018. november 27.)

Vaderna Gábor. Az erotika veszélyei a XVIII. század végi Komáromban. (2019. január 10.)

Dóbék Ágnes. Hova tűnt a tárkányi kastély?. (2019. január 25.)

Mészáros Gábor. Lélekszakadt beszéd. (2019. március 11.)

Lengyel Réka. Magyar dohány, kukoricakávé, nyolc lóerő. (2019. április 6.)

Rédey János Gergely. Héraklész a Dunántúlon. (2019. május 7.)

Hegedüs Béla. Pötsch vagy Pócs? Avagy hogy kerül Kalmár György egy 18. századi német regénybe?. (2019. június 25.)

Bódi Katalin. Legyen neki könnyű a föld? – avagy egy kritikai kiadás műhelytitkai. (2019. július 16.)

Csörsz Rumen István. Napóleon, a daljátékhős. (2019. augusztus 15.)

Mohay Borbála. Emberbarát vagy ebbarát?. (2019 szeptember)

Boldog-Bernád István. Kisfaludy Károly, az üvegevő?. (2019 október)

Vaderna Gábor. A gyermek verekszik, az anya aggódik, a nevelő intézkedik: Verseghy Ferenc esete a Prónay-fiúval. (2019 november)

Sárdi Margit. Bűbájok és varázslatok egy 18. század végi orvosló kéziratban. (2019 december)

Dóbék Ágnes. Egy kalandor Rousseau társaságában. (2020 január)

Mészáros Gábor. A „könyörülő méhkas”. Költők és támogatóik a 18. század végén. (2020 február) 

Lengyel Réka. Írók a halál torkában: influenza, nátha és más nyavalyák a 18. század végén. (2020. március)

Rédey János. Város a felszín alatt!. (2020. április) 

Csörsz Rumen István. Buffán és Gatya-tó. (2020. május) 

Ridovics Anna. Dohányzástörténeti szippantások a 19. század első évtizedeiből: Kisfaludy Károly (?) relikviái a Magyar Nemzeti Múzeumban. (2020. július)

Ridovics Anna. Dohányzástörténeti szippantások a 19. század első évtizedeiből: Irodalmi illusztrációk pipaszáron és sétaboton („Eredeti magyar elmeszülemények” a nemzeti romantika szellemében. (2020. augusztus)

Doncsecz Etelka. Tót, bömhétz, vend, vandalus vagy windish?: Hírek és álhírek a magyarországi szlovénekről a 18–19. század fordulóján. (2020 október)

Tóth Tünde. Szkíták és finnugorok. (2021 január)

Hegedüs Béla. A „nyelvhasználat folyamatos kőltés". (2021 március)

Boldog-Bernád István. Gyermekből katona: Történetek Kisfaludy Károly korai éveiből.

Vaderna Gábor. Fazekas Mihály költészete.

Biró Annamária. Miért pusztít a természet? Az 1763-as komáromi földrengés tanulságai.

Dóbék Ágnes. Magyar diákok egy római kollégiumban a 18. században.

Buda Attila. Bundákkal és tollakkal – avagy az irodalmi érdeklődés furcsa útjai.

Fülöp Dorottya. Csokonai Lillája nem Vajda Julianna volt?.

 

Ismeretterjesztő írások, kisebb közlemények

 

Csörsz Rumen István. „Ki képzelte a huszadik századot?”. In Ambrus Judit (szerk.), Margócsy 70 [a 2000 folyóirat hálózati kiadásának melléklapja], 2019. 

Csörsz Rumen István. „Pálóczi Horváth Ádám”. In Gazda István, Asztalos Emese, Parádi Andrea, Török Petra és Veres Miklós (szerk.), Nemzeti évfordulóink 2020, 67. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2020.

Vaderna Gábor. „Szülőnek lenni a szélesebb értelemben” – Főúri nevelés a Teleki családban. families.hu online (2020). 

Csörsz Rumen István, Mészáros Gábor, Vaderna Gábor. Csokonai és íróbarátai. Egy dunántúli kutatócsoport műhelyéből. In: Petlánovics Eszter, Szabó Balázs, Vörös Mátyás (szerk.). Ezer éves végvár Csurgó. Csurgói Baksay Népfőiskola Évkönyve 2019/2020, 67–91. Csurgó: Csurgói Baksay Sándor Alapítvány, 2020. 

  

Interjú

 

Steinmacher Kornélia, „Egy elfeledett irodalmi régió, ahol Haydn is muzsikált - Beszélgetés Csörsz Rumen Istvánnal, a MTA Irodalomtudományi Intézetében működő Lendület-kutatócsoport vezetőjével, és a műhely tagjaival", Irodalmi Szemle, 2017.