A Reciti Kiadó 2020-ban indult VITӔ című új so­ro­zatá­ban olyan mo­nog­rá­fi­ák kap­nak he­lyet, ame­lyek ér­tel­mi­sé­gi pá­lya­ké­pe­ket mutat­nak be vagy ér­tel­mez­nek újra. Cél­juk, hogy meg­vizs­gál­ják a szö­ve­gek és élet­mű­vek egy­korú élet­raj­zi, tör­té­nel­mi és szel­le­mi kon­tex­tu­sát. 
Az iro­dal­mi szöveg­elemzés mel­lett el­ső­ren­dű­en ér­de­kes a mű­vek lét­re­jöt­té­nek és be­fo­ga­dá­sá­nak fel­té­tel­rend­sze­re, akár­csak az ezt be­fo­lyá­so­ló tár­sa­dal­mi, re­to­ri­kai és tör­té­ne­ti té­nye­zők, a nyil­vá­nos­ság te­rei, az ér­tel­misé­gi hálózatok.
A sorozat szerkesztője Mészáros Gábor, a Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport munkatársa.

 

A sorozat kötetei:  

Vitae1 borfile scaled


Vad­er­na Gá­bor: 
Hon­nan és hová?
Arany Já­nos és a nagy­sza­lon­tai ha­gyo­mány
.
Vi­tae 1. Buda­pest: re­ci­ti, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vitae2 borkep scaledNe­mes­né Ma­tus Zsa­nett: 
Bod­ro­ghy Papp Ist­ván
Iro­da­lom és mű­ve­lő­dés a re­form­ko­ri Du­nán­tú­lon
.
Vi­tae 2. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.