A kötet a BTK Lendület Nyugat-Magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport, a MOKKA Egyesület, MOKKA-R Tagozat és az MTA Könyvtörténeti Munkabizottsága által 2020. március 6-án megrendezett könyv-, könyvtár- és olvasástörténeti konferencia előadásainak szerkesztett változatait tartalmazza. A tanácskozáson tizenhárom előadás hangzott el, ezekből tizenegyet közöl a kiadvány.

 

ReKonf 6 borfile scaled

 

A 18. szá­zad vége és a 19. szá­zad első év­ti­ze­dei je­len­tős vál­to­zá­so­kat hoz­tak a könyv­tör­té­net­ben, az ol­va­sás és a könyv­ki­adás te­rü­le­tén. A ko­ra­be­li Ma­gyar­or­szá­gon is egy­re hang­sú­lyo­sab­bá vál­tak a könyv­ol­va­sás pro­pa­gá­lá­sá­nak, a könyv­gyűj­tés­nek, il­let­ve a könyv­tár­ál­lí­tás­nak kul­tu­rá­lis ta­pasz­ta­la­tai.

Az egy­re szé­le­sebb ol­va­sói ré­teg és a köny­vek nö­vek­vő szá­ma el­le­né­re a 18. szá­zad kö­ze­pé­től a ma­gyar­or­szá­gi könyv­tár­tör­té­net for­rá­sai ja­va­részt fel­tá­rat­la­nok. A kö­tet ta­nul­má­nyai a ma­gán­tu­laj­don­ban lévő köny­vek­re össz­pon­to­sí­ta­nak; ed­dig tel­je­sen is­me­ret­len, vagy rész­ben fel­dol­go­zott for­rá­sok alap­ján, új szem­pon­tok sze­rint mu­tat­ják be a vizs­gált kor­szak (1770–1820) köny­ves kul­tú­rá­ját, ki­te­kint­ve a meg­elő­ző és a kö­vet­ke­ző év­ti­ze­dek­re.

 

Dó­bék Ág­nes, szerk. Köny­vek ma­gán­tu­laj­don­ban (1770–1820). Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 6. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2020.

A teljes kötet és az egyes tanulmányok különnyomatai letölthetők.