portre szilagyiSzilágyi Emőke Rita (1985, Budapest)

csoportvezető

Az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályának tudományos munkatársa, a Reciti Kiadó kiadásért felelős szerkesztője, a Camoenae Hungaricae folyóirat és a BSMRAe Series Nova sorozat szerkesztője. Fő kutatási területe a 15–16. századi magyarországi latin nyelvű irodalom, különös tekintettel Vitéz János és Oláh Miklós munkásságára. Az Oláh Miklós-levelezés kritikai kiadás sajtó alá rendezője, amire 2019-ben elnyerte a Kiss József-díjat. Jelen projekt keretében a levelezéskiadás utolsó kötetét rendezi sajtó alá nyomtatott és online formában, ír egy monográfiát Oláh Miklós írói profiljáról, részt vesz az intertextuális kutatási téma munkájában, társszervezője a Textológiai-filológiai műhelynek, és irányítja a csoportmunkát.

 

A KUTATÓCSOPORT TAGJAI

 

annamari fotoMolnár Annamária (1991, Szeged)

Az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályának tudományos munkatársa. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen végezte, ugyanitt 2021-ben szerzett doktori fokozatot az Olasz irodalom alprogramon. Az Antikvitás és Reneszánsz folyóirat olvasószerkesztője. Jelen projekt keretében a magyarországi latinság 1450 és 1630 közötti szövegeit vizsgálja, továbbá részt vesz az Intézet DigiPhil-projektjében, kritikai kiadások kódolását, adatgazdagítását végzi.

 

 

tunde fotoMóré Tünde (1987, Miskolc)

Az Irodalomtudomány Intézet Reneszánsz Osztályának tudományos munkatársa, a Camoenae Hungaricae szerkesztője. Fő kutatási területe a 16‒17. századi neolatin irodalom (elsősorban az alkalmi műfajok és felhasználásuk), valamint az utazási szövegek. Jelen projekt keretében a latin nyelvű halotti orációkat fogja vizsgálni, különös tekintettel a műfaji jellegzetességekre és a biografikus narrációra.

 

 

TÁRSULT KUTATÓK

 

eniko foto

Békés Enikő (1972, Budapest)

Az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályának tudományos főmunkatársa, a BSMRAe Series Nova neolatin szövegkiadási sorozat főszerkesztője, az IANLS kincstárnoka, a Kiss József-kuratórium, a Textológiai Bizottság és a Közép- és Neolatin Munkabizottság tagja, a Reciti Kiadó szerkesztőbizottsági tagja. Fő kutatási területe a magyarországi, itáliai humanizmus és neolatin irodalom, különös tekintettel Galeotto Marzio munkásságára, a kora újkori eszme- és tudománytörténet valamint a fiziognómiai irodalom és képzőművészet kapcsolata. Jelen projekt keretében fő feladata egy új, a magyarországi neolatin irodalmat bemutató kézikönyv szerkesztése.

 

eszter fotoDraskóczy Eszter (1985, Szeged)

Az Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz Osztályának fiatal kutatója, az Irodalomtörténeti Közlemények felelős szerkesztője. Kutatási területe a középkori itáliai irodalomtörténet és filológia, elsősorban Dante Alighieri forrásaival és magyarországi hatásával foglalkozik. Monográfiája: Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. Dante Komédiájának antik és középkori forrásai (2022). Jelen projekt keretében műfajtörténeti (elsősorban: visio, certamen, meditatio mortis) kutatásokat fog folytatni.

 

 

zsofi fotoFellegi Zsófia (1991, Budapest)

Az Irodalomtudományi Intézet tudományos segédmunkatársa, az Intézet DigiPhil-csoportjának digitális filológiai szakértője. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, szakterülete a digitális filológia, a genetikus kritika és a szemantikus web. A BSMRAe Series Nova sorozat szerkesztője. Disszertációjában a digitális filológia magyarországi fejlődéstörténetét vizsgálja, beleértve a legújabb informatikai innovációk hatását a filológiára, valamint elemzi a szemantikus web és a filológia közötti kölcsönhatásokat. 

 

ingrid fotoPapp Ingrid (1985, Királyhelmec)

Papp Ingrid a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa. Kutatási területe a kora újkori magyarországi biblikus cseh nyelvű irodalom- és eszmetörténet. 2018-ban jelent meg Biblikus cseh nyelvű gyászbeszédek a 17. századi Magyarországon: A nyomtatott korpusz bemutatása és irodalomtörténeti vizsgálata című monográfiája, amely hosszú ideje az első vállalkozás a kora újkori Magyar Királyság északi területein élő szláv nyelvű lakosság biblikus cseh nyelvű nyomtatott kultúrájának műfajtörténeti megközelítéssel létrehozott rendszeres leírására. Jelen projekt keretében feldolgozza Karel ze Žerotína magyar nemesekkel folytatott levelezését. E kutatás nem csupán eszme- és politikatörténeti újdonságokat ígér, hanem egyúttal az Irodalomtudományi Intézetben folyó misszilis-levelezéskiadási munkálatokba is szervesen illeszkedik.

 

istvan fotoBartók István (1955, Budapest)

Az Irodalomtudományi Intézet ny. tudományos tanácsadója, c. egyetemi tanár, az MTA doktora, a Humanizmus és Reformáció-sorozat felelős szerkesztője. Tarnai Andor-díjas (2008). Fő kutatási területe a 16–17. századi kritikatörténet. A témában három monográfiája jelent meg, egy kritikai kiadást rendezett sajtó alá. Jelen projekt keretében a vizsgált korszak grammatikai, retorikai és logikai kézikönyveinek kánonképző szerepét vizsgálja, különös tekintettel a praeceptum-irodalom hatására a szövegekre és a szerzőknek a szövegalkotást érintő megjegyzéseire.

 

Nagy Levente (1967, Nyárádszereda)n levente

A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Román Filológiai Tanszék vezetője, egyetemi tanár és az MTA doktora. Fő kutatási területe a magyarországi és a közép-kelet európai barokk irodalom és kultúra (főleg Zrínyi Miklós, Bethlen Miklós, Raimondo Montecuccoli, Luigi Ferdinando Marsigli munkássága), valamint a magyar-román irodalom és kultúrtörténeti kapcsolatok a 15–18. században (különös tekintettel Drakula vajda és Mátyás király kapcsolataira, valamint a román reformációra). Klaniczay Tibor-díjas (2021) irodalomtörténész. Jelen projekt keretében a Drakula-történetek genezisét és a többes felekezeti identitást fogja kutatni, különös tekintettel Jacobus Heraclides humanista kapcsolati hálózatának feltárására vonatkozóan.

 

gabor fotoPalkó Gábor (1973, Budapest)

Az Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a DigiPhil-csoport vezetője, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Digitális Bölcsészet Tanszékének tanszékvezetője, a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője, valamint az International Journal of Digital Humanities főszerkesztője. Kutatási területe a digitális filológia és kulturális örökség, a szemantikus web, az archívumelmélet, Niklas Luhmann média- és művészetelmélete, valamint az irodalmi szövegek "távoli olvasása", különös tekintettel az intertextualitás gépi elemzésére. Jelen projektben külső tanácsadóként a digitális tartalomfejlesztést támogatja.