A kutatócsoportunk legfőbb célkitűzése, hogy feltérképezze az 1450 és 1630 közti magyar királyságbeli irodalmi kánonok kialakulását szinkrón és diakrón metszetekben, és az újonnan feltárt és feltárandó szövegek segítségével újraértelmezze, árnyalja azt.

Tabula hungariae

Koncepciónk szerint a kánonok létrejötte mindenekelőtt a szerzők és olvasóik nyelvi, felekezeti és nemzeti identitásbeli meghatározottságával (Hungarus-tudat) magyarázható. A kutatást mikro- és makroszinten végezzük: a legapróbb textológiai-filológiai problémák vizsgálata vezethet el minket a nagyobb eszme-, vallás-, nyelv- és irodalomtörténeti összefüggések megértéséig. Kutatásaink kérdésfelvetései hagyományosnak mondhatók (ld. forrásfeltárás végzése levéltári és kézirattári kutatómunka révén, kritikai igényű szövegkiadások és nagymonográfiák készítése), technológiailag azonban a legmodernebb eljárások (online adatbázisok és kiadások készítése, komparatív kutatások mesterséges intelligencia bevonásával stb.) és módszertani ajánlások segítségével igyekszünk végezni alapkutatásainkat, majd kontextualizálni és disszeminálni eredményeinket.