Az MTA–BTK Lendület Humanista Kánonok és Identitások Kutatócsoport és a BTK Irodalomtudományi Intézet Reneszánsz osztálya 2023-ban indította Textológiai-filológiai műhely című sorozatát, évi kétszeri alkalom (őszi és tavaszi) meghirdetésével. 
A sorozat második rendezvényén 2024. március  12-én Hegedüs Béla, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a Reciti alapító szerkesztője tartott előadást 80 karakter és a valóság: A Kalmár kritikai kiadás nehézségei címmel. 

textologia kalmar hegedusb


Az előadás a polihisztor Kalmár György (1726–?) hosszú hexameteres költeményeinek, mindenekelőtt a Valóságos magyar ABC és az ahhoz tartozó Post Scriptum – Utólírás kritikai kiadásainak sajátosságait mutatta be. Ezek a művek hosszú ideig olvasatlanul maradtak. Ennek hátterében többek között az áll, hogy a szerző a magyar nyelv leírásához nyolcvan különböző karaktert tartott szükségesnek, amelyek igencsak megnehezítik a szövegek olvasását.

A meghívó letölthető.

A szövegek kritikai kiadásának sajtó alá rendezésekor Hegedüs Béla azt tartotta szem előtt szövegfeldolgozó munkája során, hogy a szöveg mint mű elérhető legyen: a könnyebb olvashatóság, az érthetőség és az idézhetőség érdekében szükség volt tehát a modern átírásra. Az editio minor típusú szövegkiadások kínálta lehetőségeket kihasználva strukturálta a főszöveget, lehetséges kiindulópontot mutatva az olvasóknak a bevezetőben.

Az átírás és a szövegkiadás nehézségeiről szóló, problémafelvető előadás után Fórizs Gergely felkért hozzászóló referátuma, majd a közönség bevonásával vita következett.

A kritikai kiadás Hexameteres magyar költemények címmel a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatában jelent meg.

Textológiai-filológiai műhelyt az a belátás hívta életre, hogy a kritikai kiadások munkálatai során minden korszak kutatója szembesülhet olyan módszertani problémákkal, melyeknek a más, szöveggondozással foglalkozó kutatók körében való megvitatása és feloldása nagyban elősegítené kiadói munkáját. A műhely egyúttal egy korábbi hagyomány, az Irodalomtudományi Intézetben egykor Schulcz Katalin vezetésével működő Textológiai mesterkurzus programsorozat újraélesztése. A programsorozat a kiadásra szánt szöveg nyelvétől és korától független módszertani kérdések, problémák tematizálását tűzi ki célul, a szervezők ebben a témakörben várják előadók jelentkezését.

Az első műhelyalkalmat Kasza Péter és Szilágyi Emőke Rita tartotta Gondolatok az ultima manus elve kapcsán címmel 2023. október 24-én.