A Reciti Kiadó szerkesztősége 2024. január 23-án könyvbemutatót rendezett a BTK Irodalomtudományi Intézet Klaniczay termében, ahol a kiadó gondozásában megjelent köteteket Bene Sándor, Báthory Orsolya és Szatmári Áron mutatta be. 


Molnár Antal
kismonográfiája a déli szláv katolikusok által kidolgozott 16–17. századi illírizmust vizsgálja, Tasi Réka könyve a kora újkori katolikus prózaszövegek keletkezését tekinti át, Pap Balázs műve pedig a 16. századi protestáns líra és epika szövegváltozataival és azok feldolgozásával foglalkozik.

A meghívó letölthető.
A könyvbemutatón készült képek a galériában láthatók.


Molnár Antal Zsinatok háborújától a pannon illírizmusig: A magyar–horvát viszony újrafogalmazása a zágrábi zsinaton és Zaicz János pálos szerzetes emlékira­tában (1634–1635) című, az Irodalomtörténeti füzetek sorozatban megjelent kismonográfiája a déli szláv katolikusok által kidolgozott 16–17. századi illírizmust vizsgálja. Kutatásaihoz a kiindulópontot Zaicz János pálos szerzetesnek az 1634. évi zágrábi zsinat után összeállított, eddig ismeretlen emlékirata szolgáltatta. A kötetben Zaicz életútja és szellemi arcéle mellett a szerző részletesen ismerteti az 1633. évi nagyszombati nemzeti és az 1634. évi zágrábi egyházmegyei zsinatok történeti jelentőségét, Zaicz emlékiratának megszületésére gyakorolt hatását. A kismonográfia a zágrábi zsinatra vonatkozó forrá­sokat és Zaicz értekezésének kritikai kiadását is tartalmazza. A könyvet Bene Sándor mutatta be.

Tasi Réka Vana ludor imagine: Az imagináció kora újkori katolikus kontextusai című kötetét Báthory Orsolya ismertette.
A szerző a phantasia-imaginatio fogalom sokszínű, olykor meglehetősen ambivalens 17. szá­zadi vonatkozásait és kontextusait azzal a céllal tekinti át és rendszerezi, hogy ezzel szembesítve tárhassa fel a korabeli katolikus próza szövegprodukcióját meghatározó teológiai, retorikai vonatkozásokat. A kötet szintén az Irodalomtörténeti füzetek sorozat részeként jelent meg.

Pap Balázs Sztemmák: Kéziratok és nyomtatványok a 16. századi magyar protestáns költészetben című munkája a 16. századi protestáns líra és epika szövegváltozataival és azok feldolgozásával, filológiai kihívásaival foglalkozik, részben, hogy meghatározza, milyen viszonyok lehetnek szövegvariánsok és azok hordozói között, részben pedig, hogy megvizsgálja a kéziratosság és a nyomtatványok közötti átjárhatóság mibenlétét. A kötetet Szatmári Áron mutatta be.

reciti konyvbemutato 2024januar