ertelmisegi4 meghivo2021-ben jelent meg Biró Annamária és Boka László szerkesztésében az Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. című kötet (Reciti–Partium Kiadó, Budapest–Nagyvárad, 2021), amely a tavaly júniusban Nagyváradon tartott tudományos konferencia szerkesztett, válogatott tanulmányait adja közre. 

A szerkesztők részvételével 2022. március 28-án a Nyitott Műhelyben rendezett könyvbemutatón a megjelenteket a Reciti kiadó nevében Szilágyi Emőke Rita köszöntötte. A kötetet bemutatta és a szerkesztőkkel beszélgetett: Margócsy István.

 
 
 
Az Irodalomtudományi Intézet és a Partiumi Keresztény Egyetem közös szervezésében zajló konferenciák, valamint a Reciti kiadó által gondozott kötetek tanulmányai azt bizonyítják, hogy folyamatosan szükség van az értelmiségi öndefiníciók revíziójára, az egyes megközelítési módok újragondolására, az egyéni és csoportos írói identitásképzés stratégiáinak vizsgálatára, hiszen ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az "írástudók" mindenkor körülhatárolhassák tevékenységi körüket, és ezt mindenki számára hitelesen kommunikálhatóvá  is tehessék.
 

ertelmisegi karriertorenetek 4
 
 
A konferenciasorozat szervezői – egyúttal a kötet szerkesztői –, Boka László egyetemi docens, a BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalom osztályának tudományos főmunkatársa, valamint Biró Annamária egyetemi adjunktus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének oktatója a tanulmányokhoz írt Bevezetőben is hangsúlyozzák: a konferenciák elő­adá­sai minden esetben különböző irodalomtörténeti korszakok szakértőit kívánják érlelő vitára ösztönözni, miközben kiemelt figyelmet fordítanak az interdiszciplinaritásra, így az irodalomtörténet mellett a társterületek kutatóira és a megadott tárgykörökben elért legújabb kutatási eredményeikre is számítanak. 
 
Az értelmiségi karrierek kutatása az irodalom- és művészetszociológia, a társadalomtörténet, illetve a megújuló történettudomány kedvelt témája. A magyar értelmiségtörténet kutatása azonban nem fejlődött önálló tudományággá, és leginkább tematikus részkutatásokban merült fel a különböző karriermodellek feltárásának igénye. Az ezzel összefüggő kapcsolatépítési stratégiákkal leginkább a hálózatkutatás foglalkozott, az írói csoportosulásokkal kapcsolatban is új megközelítésmódot eredményezve. A konferenciasorozat az új források és forrástípusok feltárásának eredményei mellett a jelzett problémákat tematikusan megjelenítő irodalmi művek értelmezési kérdéseivel foglalkozik. 
 
A konferenciasorozatot a BTK Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­ze­t és a Par­ti­umi Ke­resz­tény Egye­tem közösen szervezi 2013 óta.
 
korábbi konferenciák anyagából készült kötetek szintén a reciti.hu portálon érhetők el.