leiras kotet boritoA Reciti Kiadó gondozásában Le­írás: el­mé­let, iro­da­lom, kép címmel megjelent a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2017. november 16–17-én rendezett komparatisztikai konferencia anyagából készült tanulmánykö­tet (szerkesztői: Hajdu Péter, Kálmán C. György, Mekis D. János és Z. Varga Zoltán). 
A
 több mint har­minc írá­s egy­szer­re el­mé­le­ti és tör­té­ne­ti kér­dé­se­ket érint­ve iz­gal­mas elem­zé­se­kkel mutatja be a le­írás vál­to­za­tos meg­je­le­né­se­i­t a mo­dern ma­gyar iro­da­lom­ból, a vi­lág­iro­da­lom­ból, a szín­ház­ból, a film­ből és a kép­ző­mű­vé­szet­ből vett mű­vek vizs­gá­la­tán ke­resz­tül. A kötetben megjelent tanulmányok nemzetközi és művészeti ágak közötti kontextusban is vizsgálják a leírás mint elbeszéléstani kategória alakulását, jellegzetességeit és hatását. 

 

Előzmények: 
A konferenciáról készült beszámoló, a konferencia programja és fényképei letölthetők.