KecskemetiGabor szekfoglalo1Kecseméti Gáboraz MTA levelező tagja, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója 2017. február 13-án tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Rámizmus: a humanista műveltség felszámolása vagy megújítása? címmel, amelyben a rámizmus európai és magyarországi történetének átfogó és több szempontú értékelésére vállalkozott.

Pierre de La Ramée (Petrus Ramus, 1515–1572), a francia humanista filozófus reformtörekvéseiben, tudomány-rendszertani újításaiban az ismeretszerzés leghatékonyabb módozatainak az elérését tűzte ki célul. A mai eszmetörténeti kutatások nem annyira egy kiemelkedő tudós hatástörténetére, mint inkább eszmeiségének számos más gondolkodó munkásságában való lenyomataira, továbbfejlődésére koncentrálnak. A rámizmus meghatározó szellemi törekvésként a kora újkori Angliához, Németalföldhöz, Németországhoz, a skandináv államokhoz és nem utolsósorban Magyarországhoz, valamint Erdélyhez köthető.

„Értékelése természetesen szorosan összefügg azzal, mit gondolunk általában a reneszánsz humanista nemzedékek klasszikus műveltségének jellegéről és végső értelméről. A kora újkori európai értelmiség műveltsége, technikai közege, szereplehetőségei, befolyási övezete folyamatos változásban volt, a ramusi kezdeményezések pedig e réteg életképességéről, adaptációs erejéről, új tudásszociológiai trendekben való akklimatizációs potenciáljáról tanúskodtak.”

Az előadáshoz kapcsolódó prezentáció – egyúttal az egész eseményről készített videofelvétel, benne Kulcsár Szabó Ernő laudációjával –, valamint a fényképgaléria az MTA központi honlapjának tudósításában is elérhető.

Szívből gratulálunk!