Megjelent a Kölcsey Ferenc minden munkái kritikai kiadás sorozatának legújabb, Nyelvtudományi munkák című darabja. A kötet tartalmazza Kölcsey Ferenc összes fennmaradt nyelvészeti és nyelvbölcseleti vonatkozású írását, köztük a híres nyelvújítási pamflet, a Szemere Pállal közösen írt Felelet a Mondolatra szövegét. 

kolcsey nyelvtud

A csatlakozó jegyzetanyag részletesen feltárja a művek keletkezésének és fogadtatásának történetét, valamint szövegkritikai kommentárokat és egyes szöveghelyekhez kapcsolódó tartalmi magyarázatokat nyújt. A kötet mindezek mellett függelékben közli a Mondolat teljes szövegét is, szintén keletkezéstörténeti összefoglaló és szövegmagyarázatok kíséretében. 

A kritikai kiadás ezen darabja az alkotói pálya eddig kevés figyelmet kapó, de igen fontos területéről ad közre korábban ismeretlen és kiadatlan, illetve ismert, de a kutatásban méltatlanul mellőzött szövegeket. Kölcseynek a magyar nyelvvel kapcsolatos munkái a maguk teljességben mindeddig nem voltak hozzáférhetők. Az itt megjelenő, 1810 és 1832 között keletkezett huszonöt írás (tanulmányok, recenziók, kéziratos jegyzetek, könyvkivonatok, fordítások) és a hozzájuk kapcsolódó jegyzetek és magyarázatok alapján részleteiben is feltárul Kölcsey tudományos elveken alapuló gondolkodása a magyar nyelvről és az írói neológiáról, megismerhetővé válik szerepe a korszak nyelvújító törekvéseiben.

Kölcsey Ferenc: Nyelvtudományi munkák. Sajtó alá rendezte Onder Csaba. Kölcsey Ferenc minden munkái. Budapest: Universitas Kiadó, 2021. (1288 p.) [Sorozatszerkesztő: Fórizs Gergely]