A Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek sorozatában Avantgárd nőírók, női alkotók címmel megjelent tanulmánykötet bemutatóján 2024. január 8-án a Kis Présház irodalmi kávéházban Dobó Gábor, Kalafatics Zsuzsanna és Karafiáth Judit, valamint Földes Györgyi szerkesztő beszélgetett a BTK Irodalomtudományi Intézet Modern magyar irodalmi osztálya által 2022-ben rendezett konferencia előadásainak szerkesztett változatából készült kötetről.

avantgard noirok borito


A kö­tet írá­sai a nem­zet­kö­zi avant­gárd moz­gal­mak­ban mar­gi­na­li­zált női sze­rep­lők mun­kás­sá­gá­ra in­ter­disz­cip­li­ná­ris, több mű­vé­sze­ti ágra ki­ter­je­dő ér­dek­lő­dés­sel kér­dez­nek rá, a vizs­gált élet­mű­vek gyak­ran in­ter­me­di­á­lis jel­le­gét is nyo­ma­té­ko­sít­va. A kü­lön­bö­ző tu­do­mány­te­rü­le­te­ket kép­vi­se­lő, több­nyel­vű és több­kul­tú­rá­jú hát­tér­rel ren­del­ke­ző szer­zők ér­tel­me­zé­sei az avant­gárd transz­na­ci­o­ná­lis jel­le­gét hangsúlyozzák. 

 
A 2022 novemberében megrendezett konferencia hiányokat igyekezett pótolni. A nemzetközi avantgárd mozgalmakban nők is jelen voltak, művészi tevékenységet folytattak – még ha kisebb arányban is, mint a férfiak –, ám a kánonba sokkal kisebb eséllyel kerültek bele, munkásságuk háttérbe szorult, ezért annak feldolgozása is sok esetben várat magára.
Susan Rubin Suleiman „kettős marginalitás” fogalma plasztikusan szemlélteti azt a jelenséget, hogy a nők még a kánonban egyébként sokáig a szélre szoruló avantgárdnak is a margójára kerültek, miközben a női alkotók – többféle érvényesülési stratégiával – különleges művészi teljesítményeket hoztak létre.
Az avantgárdnak tekintett műfaji kritériumok számbavétele és a ténylegesen megvalósult művek műfaji leírása mindeddig önmagában is csak részlegesen történt meg, és mindenképpen újragondolásra szorul a gender és a test szövegbe, műbe íródását figyelembe vevő szempontok alapján. A folyamat fontos állomása volt a kétnapos tanácskozás, amelynek eredményeit ez a kötet adja közre. Az angol és magyar nyelvű tanulmányokat is tartalmazó kötetet Földes Györgyi szerkesztette.