interkonfesszionalitas boritoA reciti honlapján már elérhető az In­ter­kon­fesszi­o­na­li­tás és irodalom a kora új­kor­ban című tanulmánykö­tet, amely a 2019. november 13-án Miskolcon rendezett műhelykonferencia előadásaira épül.
Az MTA BTK Lendület – Hosszú Reformáció Közép és Kelet-Európában 1500‒1800 Kutatócsoport, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, valamint a REFORC és a MTA Miskolci Területi Bizottság szervezésében megrendezett konferencia középpontjában a kora újkori interkonfesszionális jelenségek álltak.
A most megjelent kötet ti­zen­egy írá­sa 16‒18. szá­za­di kul­tu­rá­lis je­len­sé­ge­ket vizs­gál kü­lön­bö­ző szö­ve­gek, mű­fa­jok, illet­ve ese­mé­nyek vál­to­za­tos szem­pon­tú elem­zé­se ré­vén. Az in­ter­kon­fesszi­o­na­li­tást a ta­nul­má­nyok fe­le­ke­ze­tek kö­zöt­ti kul­tu­rá­lis transz­ferként ér­tik, és en­nek le­he­tő­sé­ge­it, vál­to­za­ta­it tár­ják fel, el­ső­sor­ban arra ref­lek­tál­va, ho­gyan vi­szo­nyul­tak a kora új­kor­ban a szö­ve­gek­hez és ha­gyo­má­nyok­hoz. A kötet tanulmányai az interkonfesszionális jelenségeket számos esetben európai összefüggésben vizsgálják, és ahhoz is hozzájárulnak, hogy az interkonfesszionalitás kutatása később tágabb diszciplináris kontextusban folytatódjon.