A XVIII. századi Osztály története

A Szauder József vezetésével 1970-ben létrehozott XVIII. Századi Kutatócsoportot, majd Osztályt 1975-ben bekövetkezett haláláig Szauder József, majd élete végéig (1996) Hopp Lajos, ezt követően Kókay György vezette. 2000-től Tüskés Gábor irányítja a munkát.

A kutatói, textológiai és tudományszervezői program fő célja a század irodalmi örökségének föltárása, értékelése, különös tekintettel a felvilágosodás előzményeire, művelődéstörténeti folyamataira, európai összefüggéseire. E törekvést reprezentálta többek között a Szauder József és Tarnai Andor által szerkesztett Irodalom és felvilágosodás (1974) c. tanulmánykötet.

Az osztály tevékenységének középpontjában a szöveg- és forráskiadás, valamint a tudomány- és műfajtörténet áll. 1964–1988 között hat kötetben megjelent a teljes Mikes Kelemen kritikai kiadás, s befejeződött II. Rákóczi Ferenc és Bessenyei György műveinek kritikai kiadása, s a közeljövőben készül el Kalmár György életművének kritikai kiadása. Megindult és jelentősen előrehaladt a XVII–XVIII. századi iskolai színjátszás forrásainak közreadása A magyarországi iskolai színjátszás forrásai és irodalma, illetve a Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. század című sorozatokban. Megjelent a Latin nyelvű protestáns iskoladrámák a XVII–XVIII. századból (Ludi scaenici linguae latinae protestantum in Hungaria e saeculo XVII–XVIII) című forráskiadvány (2005). A Régi Magyar Költők Tára XVIII. század című sorozatban 2013-ig 14 kötet jelent meg. A tudománytörténeti kutatások egyik eredménye az Irodalomtörténet-írás a XVIII. században c. bibliográfia, mely a hálózaton is elérhető. A digitális Mikes-szótár elkészült részének próbaváltozata ugyancsak hozzáférhető. Az osztály munkatársai számos egyéni monográfiát és tanulmánykötetet publikáltak.

1994–2013 között az osztályon összesen kilenc, OTKA által támogatott kutatás folyt az elbeszélő irodalom európai kapcsolatairól, az emblematikáról, II. Rákóczi Ferenc leveleiről és kisebb írásairól, a magyar irodalomtudomány és kritika történetének 1701–1772 közötti szakaszáról, az egyházi irodalom műfajairól, Kalmár György munkásságáról, Mikes Kelemen életművéről és a közköltészet műfajairól.

Az osztály munkatársainak egy része különböző egyetemeken oktat, és szoros kapcsolat tart a század irodalmával foglalkozó egytemi műhelyekkel. A kutatói tevékenység fő jellemzői a saját alapkutatásra és eredeti forrásfeltárásra épülő feldolgozás; az összehasonlító szemlélet és az interdiszciplinaritás elvének következetes alkalmazása; eddig kevéssé feltárt területek előtérbe állítása és megvilágítása új módszerekkel; az eredmények folyamatos közzététele nemzetközi szakmai fórumokon; külső munkatársak bevonása a forrásfeltáró, feldolgozó és publikációs folyamatba.

Az osztály a mellette működő munkaközösséggel és a Magyar XVIII. Századi Társasággal közösen havonta vitaüléseket, két-három évente tudományos tanácskozásokat rendez. A nemzetközi konferenciák közül kiemelkednek az 1970-es, 80-as években tartott mátrafüredi felvilágosodás ülésszakok, melyek anyaga La Lumière en Hongrie, en Europe Centrale et en Europe Orientale címen hat kötetben jelent meg 1971–1987 között. 2002-ben az Országos Széchényi Könyvtárral és a Bod Péter Társasággal Bod Péter, a historia litteraria művelője (megjelent 2004-ben), ugyanebben az évben a Grimmelshausen Társasággal Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit címmel rendezett konferenciát az osztály (anyaga megjelent 2005-ben). 2004-ben Historia litteraria a XVIII. században címmel Faludi Ferenc születésének 300., Tarnai Andor halálának 10. évfordulójának alkalmából rendezett tanácskozást (anyaga megjelent 2006-ban). 2007-ben Militia et litterae címmel a két Zrínyi Miklós irodalmi emlékezetéről tanácskoztak több ország kutatói Budapesten (anyaga 2009-ben látott napvilágot). 2008-ban Fortunatus, Melusine, Genofeva címmel a kora újkori elbeszélő műfajokról rendezett az osztály tanácskozást Egerben (a kötet 2010-ben jelent meg). Az osztály 2011-ben Budapesten nemzetközi konferenciával emlékezett meg Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójáról (az elhangzott előadások egy magyar és egy idegennyelvű kötetben láttak napvilágot 2012-ben). Az osztály kisebb műhelykonferenciákat is szervez: 2010-ben Budapesten Pálóczi Horváth Ádám műveiről (a tanulmányok 2011-ben jelentek meg), 2014-ben pedig Miskolcon a XVIII. századi műfordítás-irodalomról.

A XVIII. századi osztály konferenciái és az előadásaikból összeállított kötetek (2000–2014)

Munkatársak

Tüskés Gábor osztályvezető 
Csörsz Rumen István 
Hegedüs Béla 
Lengyel Réka 
Sárközy Péter (nyugdíjas)