vk konyvbemutato 2018 6 19Megjelent az In memoriam Verseghy Ferenc 7. című emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3–4-én rendezett tudományos konferencia anyagából.

A kötet bemutatójára 2018. június 19-én került sor a szolnoki Verseghy Könyvtárban.

Verseghy Ferenc születésének 260., halálának 195. évfordulójára emlékezve 2017. április 3–4-én Szolnokon tudományos konferenciát rendezett a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya és a Verseghy Kör. A szolnoki születésű író, költő, tudós születésnapjára időzített tudományos tanácskozás megrendezésével a szervezők a korábbi, ötévenként megtartott emlékülések, emlékkonferenciák szép hagyományához kívántak kapcsolódni. A kötetben a tanácskozáson elhangzott előadások tanulmánnyá szerkesztett változatai láttak napvilágot. 

A tanulmányok szerzői számos új, a szakirodalomban már vizsgált vagy éppen korábban nem tárgyalt témára vonatkozó kutatási eredményt ismertetnek. Újabb adatokkal gazdagítják a Verseghy életpályájára, barátaival, kortársaival, patrónusaival való kapcsolataira vonatkozó ismereteket, és új vonásokkal egészítik ki a költő, író, tudós és ember jellemrajzát. Verseghy prózai munkái kapcsán új kutatási eredmények vetnek fényt a szövegek eddig ismeretlen forrásaira, a szerző egyéni alkotói stratégiáira, motivációjára, és ezeknek a munkáknak a korabeli olvasók körében való fogadtatására. További dolgozatok tárgyát képezik Verseghynek a 18–19. század végi tudományos irodalom és szépirodalom tanító-ismeretterjesztő, illetve gyönyörködtető-esztétikai funkciójával kapcsolatos nézetei, Verseghy költészetének érzékeny vonulata, illetve komikus eposza, művészet- és irodalomesztétikai tárgyú, összegző jellegű munkái. Három dolgozat Verseghy nyelvészeti munkásságának a korábbi szakirodalom eredményeire épülő, számos új szempontot mozgósító elemzésével szolgál. A kötetben helyet kapott továbbá a szolnoki Verseghy Kör tagja, Jakatics Árpád beszámolója Szurmay Ernő hagyatékának feldolgozásáról.