Jelen bibliográfia R. Takács Olga „Klaniczay Tibor munkái (1947–1993)” című (In Klaniczay-emlékkönyv. Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerkesztette Jankovics József, 427–452. Budapest: MTA ITI–Balassi Kiadó, 1994.) bibliográfiájának átdolgozott, bővített és javított változata. Az átdolgozást elsősorban Klaniczay Péter végezte, aki nemcsak a bibliográfiai tételek rendbetételében segített, hanem a dokumentumok szkennelt változatainak jelentős része is a családi példányokból készült, melyeket Klaniczay Péter volt szíves a rendelkezésünkre bocsátani a honlapkészítés erejéig. Kiemelendő, hogy míg R. Takács Olga bibliográfiája 1947-tel kezdődik, egy szerencsésen előkerült igen korai publikációnak köszönhetően a bibliográfia kezdődátuma immáron 1940. A tételleírások nyelvi lektorálásában és javításában Draskóczy Eszter, Kalavszky Zsófia és Papp Ingrid vettek részt, illetve Bocsik Balázs, aki mind a kötetes, mind a szálas anyagok szkennelésének heroikus munkáját végezte. Markó Veronika az Eötvös könyvtár példányainak előkészítésében segédkezett, illetve könyvtárközi kölcsönzés révén további köteteket szerzett meg a digitalizáció számára. A honlap szerkesztését, az anyagok elrendezését és feltöltését Móré Tünde és Szilágyi Emőke Rita végezték.

Tekintettel az életmű és a recepció kiterjedt voltára, a honlapon nem tesszük közzé az összes dokumentumot, mely Klaniczay Tibor munkásságáhozimg 1515
kapcsolódik. Törekedtünk azonban a digitalizáció teljességére a következő kategóriák esetében: önálló kötetek, cikkek és tanulmányok, recenziók és kritikák, valamint alkalmi írások, ezen szövegek egy-két kivételtől eltekintve elérhetővé váltak a honlapon. Az olyan esetekben, amikor egy tanulmány, cikk eredetileg idegen nyelven jelent meg, majd a szerzőnek egy későbbi szerzői tanulmánykötetében magyar nyelven is napvilágot látott az írás, mindkét változatot közzétesszük. Többszöri közlés esetén igyekeztünk az első publikációt megszerezni, s az újraközlést csak feltüntetni a bibliográfiai leírásban. Mindkét esetben (eltérő vagy azonos nyelven való újraközlés) a tematikus tanulmánykötet sorszámára utalunk szögletes zárójelben, pl. „A magyar későreneszánsz problémái (Stoicizmus és manierizmus)”. Irodalomtörténet 48 (1960): 41–61. [4: 303–339.] – esetén az újraközlés az Önálló kötetek közt található, 4. sorszámot viselő, Reneszánsz és barokk (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961. 595 p.) című kötetben jelent meg.

A többi dokumentum esetében, melyeket részben Klaniczay Tibor jegyzett (pl. szövegkiadások, tankönyvek stb.), vagy az ő munkásságát méltatja, arról emlékezik meg, teljes bibliográfiai leírást adunk közre, azonban e szövegeket a különböző szerzői jogokra való tekintettel nem közöljük.