1978

Faludi Ferenc: Téli éjszakák, Válogatás F. F. prózai műveiből, válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta Sz. L., az Előszót írta Rónay György, Magvető Kiadó, Budapest, (Magyar Tallózó), 463 [1], utószó: Kalauz Faludi Ferenc prózájához, 409–426, jegyzetek, 427–462.

1987

Levelek és vitairatok, Verseghy Ferenc és kortársai a Káldy-féle bibliafordítás új, javított kiadásáról, ford. BORÓK Imre–GYŐRI Gyula–IMRE István, előszó HORVÁTH károly, Szerk. előszó: Szurmay Ernő, Válogatta és a fordítást lektorálta: Sz. L., Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 89 (2).

1989

Ismeretlen jezsuita latin tragédia Hunyadi Lászlóról, Bessenyei György tragédiájának forrása, ItK, XCIII/5-6, 683–705. és klny.

Tamási Áron: Ember fia, [szövegközlés], Magyar Napló, I/11, dec. 22. 3.

Makó pál levele Rogerius Boscovich-hoz, In: Tudóslevelek, Művelődésünk külföldi kapcsolataihoz 1577–1794, szerk. Herner János, Szeged, (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 23.), 135–141.

1990

A diák Kölcsey ismeretlen latin nyelvű műve, in: A mag kikél, Előadások Kölcsey Ferencről, szerk. Taxner-Tóth Ernő, Kölcsey Társaság, Budapest–Fehérgyarmat, 19–29.

(Herner Jánossal együtt) „A tudás könyve, Hasznos útmutató haladó kincsásóknak”, in: Collectanea Tiburtiana–Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, szerk. Galavics Géza–Herner János–Keserű Bálint, JATE, Szeged, (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10.), 9–33.

1991

Faludi Ferenc: Történetek a Szűz Máriárul, In: Faludi Ferenc prózai művei, sajtó alá rend. Vörös Imre–URAY Piroska, Akadémiai Kiadó, Budapest, II. k., 735–782. (Régi Magyar Prózai Emlékek)

Dayka Gábor latin versei Tóth László fordításában, Acta Historiae Litterarum Hungaricarum XXVIII, Szeged, 19–31. és klny. (német rezümével)

1996

Krúdy Gyula: Szent Margit – Mesemondás, sajtó alá rendezte és az utószót írta: Sz. L. Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest, 159 1., utószó: 143–151.

1997

Egykorú olasz kéziratos gúnyvers az 1595-i magyarországi törökellenes hadjárat maceratai katonáiról – erotikus párdarabbal, in: „Mint sok fát gyümölccsel…”, Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, írták: barátai, kollégái és tanítványai, szerk. OrlovSZky Géza, Budapest, 17–23.

„…Ha magyar szóból a tót kimaradna”, Rohonyi György Dugonics- és magyarellenes gúnyversének művelődéstörténeti háttere, in: Művelődéstörténeti törekvések a korai újkorban, Tanulmányok KeserűBálint tiszteletére, szerk, Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter, JATE Régi magyar irodalmi tanszéke, Szeged, 1997, (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 35.), 591–607.

1998

Szakolca átváltozása, avagy egy neolatin epikus műfaj történetéhez, ItK, LXXX/4 [= Ú. F. XXIX/4.), 497–510.

1999

Szakolca átváltozása, vagy egy neolatin epikus műfaj történetéhez, in: Mesterek, tanítványok, ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére, szerk. Szajbély Mihály, Magvető Kiadó, Budapest, 15–30.

Paulus Ritter Szent László-életrajza, ItK, CIII, 416–448.

2002

Jegyzetek Jókai Mór „Légyottok” című kéziratához, a Dunánál I/3, április, 66-69.

2003

Adalék Erdélyi Zsuzsanna archaikus népi imádságainak előtörténetéhez, in: Imádságos asszony, Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére, szerk. Czövek Judit, Gondolat Kiadói Kör–Európai Folklór Intézet, Budapest, 138–145.

2004

Platthy Mátyás eposza Zrínyiről, a szigetvári hősről, in: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus IX. – Fasciculus 4., = Septuagesimo anno humanissime peracto, Tanulmányok KulcsárPéter 70. születésnapjára, E Typographeo Universitatis, Miskolc, 2004, 187–221. és klny.

2006

Pray György kiadatlan versei a Pannonhalmi Főkönyvtárban, in: Találkozások, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára, szerk. Sulyok Elemér, Varga Mátyás, Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, 2006, 221–235.

2007

Ubertino Carrara jezsuita arcadiai költő latin nyelvű győzelmi éneke a zentai csatáról, in: Summa, Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, , Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Piliscsaba, 2007, („Pázmány Irodalmi Műhely – Tanulmányok”), 305–321.

2008

Latin születésnapi köszöntővers a 18. század második feléből, in: A Stollwerk, Stoll Béla 80. születésnapjára, szerk. ÁCS Pál, SZÉKELY Julianna, MTA ITI – Balassi Kiadó, 2008. február 15., 79, (1), 44–49.

2009

Carmen de Sancta Margarita, Belae Quarti Hungarorum Regis Filia, Ordinis Praedicatorum, à D. Francisco Leonardo Szegedj, Nobili Hungaro Tyrnaviensi, A. A. et Phil. Magistro, M. S. Vitae ejsdem S. V. ex Ungarico in Latinum Jnterprete, decantatum; Margaritophoron alterius Authoris, in Venere e la Vergine, Ciclo poetico in latino di Ferenc Lénárd Szegedi su Santa Margherita d’Ungheria, in: Schola Europaea – Les valeurs de l’Europe – L’ Europe des Valeurs, Acta conventus de schola Europaea a die vicesimo usque ad diem vicesimum quartum mensis Novembris anno MMVII Budapestini, in civitate Piliscsaba et Debrecini habiti, ed. Ladislaus Havas-Ladislaus Takács-Emericus Tegyey (Classica – Mediaevalia – Neolatina III), Debrecini et Budapestini, Societas Neolatina Hungarica, Sectio Debreceniensis, Collegium de Iosepho Eötvös nominatum, MMIX, 423, 281–313, 288–313.