Zaszkaliczky ea2020A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya a régi magyar irodalomtörténeti oktató- és kutatóhelyekkel közösen 2020. február 25-én, kedden 16:00 órakor vitaülést tartott. 

Tárgy: 

Zászkaliczky Márton  

Politikai beszédmódok, kommunikációs csatornák,
kéziratok és nyomtatványok Bocskaitól Bethlenig


Az előadás bemutatta a most lezáruló Nemzet, haza, vallás és szabadság – régi és új beszédmódok a Bocskai-felkelés szöveghagyományában és a 17. század magyar politikai gondolkodásában témájú kutatás legfontosabb irodalom- és eszmetörténeti szempontból releváns eredményeit: a több évig tartó intenzív forrásfeltárás nyomán milyen politikai diskurzusok különíthetők el a Bocskai-felkelés diplomáciai és propagandaszövegeiben, és ezek milyen kommunikációs csatornákon jelennek meg. Ennek keretében szó volt a kéziratos és nyomtatott politikai kommunikáció funkcionális és műfaji eltéréseiről is. Az előadás célja volt, hogy megvilágítsa azt a folyamatot, amelynek során az addig egymástól független politikai és teológiai diskurzusok és műfajok keveredve jelennek meg a politikai propaganda termékeiben, végül kitekintést adott arról, hogy a megindult folyamat a korszak végén, illetve az 1620-as évek elején (az Alvinczi–Balásfi–Pázmány-vita során) egységesebb politikai nyilvánosságot létrehozva hogyan vezetett a közjogi és egyházi viták összeolvadásához.

Helyszín: BTK Irodalomtudományi Intézet, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., Tanácsterem 

meghívó letölthető.