Az Irodalomelméleti Osztály műhelybeszélgetései címmel nyilvános előadássorozat indult kurrens, irodalomelméleti relevanciával bíró irodalomtudományi problémák, irányzatok, kutatási területek történéseiről, fogalmi keretéről, legfontosabb műhelyeiről, jelentős, a nemzetközi irodalomtudományban vitákat kiváltó könyveiről.

Az előadások és az azt követő műhelybeszélgetések az aktuális irodalomtudományi kérdéseket nem csupán saját kontextusukban szeretnénk megközelíteni, hanem az irodalomelmélet hagyományaihoz híven az irodalom mibenlétére, sajátosságaira, fajtáira, létmódjára, történetiségére, értelmezési módjaira, társadalmi beágyazottságára és e tényezők összefüggéseire kérdező általános reflexió tárgyaként is. A hosszútávú tervek szerint az előadássorozat fórumot biztosít az Irodalomtudományi Intézet kutatói számára, hogy készülő munkáik általánosabb elméleti problémáit az osztálykereteken kívül is megbeszélhessék, átgondolhassák.

A sorozat legutóbbi rendezvényére 2019. november 19-én 11:00 órakor került sor az MTA BTK ITI emeleti tanácstermében, ahol Hajdu Péter, Szolláth Dávid és Z. Varga Zoltán tartott vitaindító előadást. 

A téma ezúttal a Hungarian Literature as World Literature / Magyar irodalom mint világirodalom címmel készülő, a magyar irodalom világirodalmi percepcióját és kapcsolódási pontjait áttekintő többszerzős angol nyelvű monográfia koncepciójáról Kolozsvárott tartott workshop eredményeinek ismertetése volt.