Az Irodalomelméleti Osztály nyilvános beszélgetéssorozatot szervez kurrens, irodalomelméleti relevanciával bíró irodalomtudományi problémák, irányzatok, kutatási területek történéseiről, fogalmi keretéről, legfontosabb műhelyeiről, jelentős, a nemzetközi irodalomtudományban vitákat kiváltó könyveiről. Az előadások és az azt követő műhelybeszélgetések az aktuális irodalomtudományi kérdéseket nem csupán saját kontextusukban szeretnénk megközelíteni, hanem az irodalomelmélet hagyományaihoz híven az irodalom mibenlétére, sajátosságaira, fajtáira, létmódjára, történetiségére, értelmezési módjaira, társadalmi beágyazottságára és e tényezők összefüggéseire kérdező általános reflexió tárgyaként is. A hosszútávú tervek szerint az előadássorozat fórumot biztosít az Irodalomtudományi Intézet kutatói számára, hogy készülő munkáik általánosabb elméleti problémáit az osztálykereteken kívül is megbeszélhessék, átgondolhassák.

A sorozat első rendezvényére 2019. április 23-án került sor az MTA BTK ITI emeleti tanácstermében, ahol Bagi Zsolt (PTE) filozófus, irodalmár, aki Irodalom és emancipáció címmel tartott előadást. Bagi Zsolt a kétezres évek eleje óta több eredeti esszében és könyvben tárgyalja az irodalmi nyelv működés- és létmódjának problémáit, kérdésfeltevései egyszerre polemikusan és szintetizáló igénnyel közelítik meg a korszak mértékadó irodalomelméleti irányzatainak ezirányú állásfoglalásait. Előadásában az irodalommal kapcsolatos gondolatainak változásáról beszélt.

A vitaindító tanulmány letölthető. 

 

 

***

 A vendégelőadó fontosabb művei:

  • Bagi Zsolt. Az esztétikai hatalom elmélete: Kulturális felszabadítás egy újbarokk korban. Budapest: Napvilág Kiadó, 2017.
  • Bagi Zsolt, szerk. Pontos észrevételek Mészöly Miklóstól Nádas Péterig és vissza: Tanulmányok. Sensus füzetek. Pécs: Jelenkor, 2015.
  • Bagi Zsolt. Helyi arcok, egyetemes tekintetek. Facies localis universi. Miskolc: Szépmesterségek Alapítvány, 2012.
  • Bagi Zsolt. Az irodalmi nyelv fenomenológiája. Budapest: Balassi Kiadó, 2006.
  • Bagi Zsolt. A körülírás: Nádas Péter: Emlékiratok könyve. Pécs: Jelenkor, 2005.