dragatanarno boritokepA Reciti Kiadó gondozásában, Tüskés Anna és Tüskés Gábor sajtó alá rendezésében „Drága Tanárnő!” címmel megjelent a Tüskés Tiborné Szemes Anna (1930‒2020) középiskolai magyartanár hagyatékában fennmaradt dokumentumokból, a neki ajánlott írásokból és a róla szóló emlékezésekből összeállított kritikai igényű forráskiadás.

A gyűjtemény három pécsi közoktatási intézmény, a Cséti Ottó Bányaipari Technikum, a Leőwey Klára Gimnázium és a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet történetéhez kapcsolódik. A források által felölelt időszak az 1950-es évektől a Kádár-korszakon át az 1989 utáni évtized végéig terjed.

A dokumentumok számos műfajt képviselnek: a személyi és hivatalos iratokon, továbbá egy önéletrajzi visszaemlékezésen kívül vannak köztük versek, az irodalmi szakköri munka forrásai, beszédek, újságcikkek, interjúk és levelek. A levelezőpartnerek sorában egyaránt találunk írókat, költőket, kritikusokat és irodalomtörténészeket, mint például Németh László, Takáts Gyula, Fodor András, Bertha Bulcsu, Bertók László, Szécsi Margit, Vekerdi László, Vargha Balázs, Görömbei András és Domokos Mátyás.

A kötet közli a Koch Valériával mintegy harminc éven át folytatott, irodalomtörténeti értékű levelezés jelenleg ismert teljes anyagát, továbbá Tüskés Tibor és Tüskés Tiborné közös könyvtára hagyatékban fennmaradt részének dedikált köteteit. A válogatás közread néhány az irodalom és az oktatás világán egyaránt túlmutató kortörténeti dokumentumot is.

A kötet a Reciti Kiadó honlapjáról letölthető

Tüs­kés Anna és Tüs­kés Gá­bor, vá­lo­gat­ta, saj­tó alá ren­dez­te, szerk. „Drá­ga Ta­nár­nő!” Irodalom- és mű­ve­lő­dés­tör­té­ne­ti for­rá­sok Tüs­kés Ti­bor­né ha­gya­té­ká­ból (1949–1997). Em­lé­ke­zé­sek (2019, 2021). Bu­da­pest: re­ci­ti, 2021.