Életmű

Munkái:

Önéletírása

  1. Bethlen Miklós élete leírása magától in Bethlen Miklós művei, szerkesztette V. Windisch Éva, Budapest : Neumann Kht., 2000
    Egyéb kiadása: Élete, magától igazán iratott, kit az Isten tud (1642-1703.) Pest, 1858-60. (Önéletirása két kötetben. Szalay László. M. Tört. Emlékek II. és III. köt. Ism. Bud. Szemle. IV. 1858. P. Napló 1859. 168. sz. Erd. Múz. Egylet Évk. II. 1861. 124. Lelki Kincstár 1860. 39. Koszoru 1864. II. 14. sz.)

  2. Bethlen Miklós imádságoskönyve (teljes; részlet)

  3. Átdolgozása: Memoires historiques contenant l'histoire des derniers troubles de Transilvanie. Amsterdam, 1736. (Az előszó szerint Reverend abbé a szerző; ennek magyar fordítása: Bethlen Miklós ifjukori életének, úgy Erdély akkori történeteinek tulajdon magától franczia nyelven való leirása. Kolozsvár. 1804. és Történeti emlékrajzai, Toldy István által francziából ford. Pest, 1864. Két rész. Új kiadás: Dominique Révérénd: Bethlen Miklós emlékiratai 1659- 1690, Helikon Kiadó, Budapest, 1984.)

Nyomtatott művei:

1. Apologia ministrorum evangelicorum ad innocentiam suam orbi Christiano declarandam. Utrecht, 1677. (Magyarországi "evangélikus" lelkipásztorok védelme)

2. Epistola Nicolai Bethlen Sedis Siculicalis Udvarhely capitanei Supremi, ad ministros exules tam Helveticae quam Augustanae Confessionis, ex Hungaria per hodiernam persecutionem ejectos (1675) (Megjelent az Apologia mellékleteként.) Magyarul megjelent: Bethlen Miklós levelei (1699-1716), kiad. JANKOVICS József, ford. KULCSÁR Péter, Akadémiai Kiadó, Bp., 1987 (BML), II. kötet, 1159-1180.

3. Diploma Leopoldinum (1691) (Bethlen Miklós fogalmazásán alapul)

 

Kéziratos munkái:

1. Moribunda Transylvania ad pedes Sacratissimi Imperatoris projecta (1688).

2. Sudores et cruces comitis Nicolai Bethlen (Bethlen Miklós gróf fáradozásai és gyötrelmei) (Magyarul megjelent: BML, II. kötet, 1181-1234.)

3. Olajágat viselő Noé galambja, avagy a magyarországi és erdélyi gyulladásnak eloltására, és a németekkel, magyarokkal, erdélyiekkel, törökökkel, oláhokkal és moldvaiakkal való örökös és tökéletes békesség megszerzésére készíttetett korsó víz, mely a felséges Leopoldus császárnak, Annának, Nagy-Britannia királynéjának, és az több keresztyén királyoknak, fejedelmeknek, respublikáknak, népeknek és nemzeteknek bemutattatik Fridericus Gotefridus által, Hágában, Theophilus Philadelphus betűivel, a kígyó címere alatt, anno pacis mundi MDCCIV.

4. Bécsi fogságában keletkezett iratok (Memorialé, 1708. aug. 5., Latin irat, 1712. nov. 9.)


Levelei:

Bethlen Miklós levelei, összegyűjt., sajtó alá rend., a bev. tanulmányt és a tárgyi jegyzeteket írta Jankovics József ; a latin nyelvű részeket ford. ... Kulcsár Péter ; a ... jegyzeteket ... kész. Nényei Gáborné,Bp., Akadémiai, 1987. - 2 kötetben

 

Csak címében ismert művei:

Penetralia Transsylvaniae (Erdély belső ügyei)

 

Korábban Bethlen Miklósnak tévesen vagy nem bizonyíthatóan tulajdonított művek:

1. Austriacae Austeritas (1670)

2. Austriacae Austeritas Continuatio (Justi de Palma Florentini Austriae austeritatis, ejusdemque (Continuationis confirmatio). Venetiis (Kolozsvár), 1672.

3. Falsitas toti mundo detecta. Antverpiae (Kolozsvár), 1672.

4. Corona muralis Josepho I. a regio gubernio et toto populo Transylvanico oblata. Claudiopoli, 1703.

 


Bethlen Miklós életművéről:

Hegedűs Géza: Bethlen Miklós (A magyar irodalom arcképcsarnoka)

Zoványi Jenő: Bethlen Miklós (Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon)


Bethlen Miklósról szóló ismeretterjesztő írások:

Veszedelmes viszonyok, avagy egy erdélyi főúr szerelmi élete